КОЛКАВ

ЗАГАДУВАЧ

СУМ ЈАС?

ПРЕСМЕТАЈ ГО ТВОЈОТ ЈАГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТОК

Нашето секојдневно однесување има последици кои влијаат врз планетата Земја. Многу од работите кои свесно или несвесно ги правиме ослободуваат штетни гасови во атмосферата кои ја затоплуваат земјината температура, и придонесуваат за климатските промени кои влијаат врз времето, вегетацијата и човековото здравје. Јаглеродниот отпечаток (Carbon Footprint) ти дава претстава каде се наоѓаш ти на скалата на загадувачи.